Natalya Zaloznaya « " 3"» 2000 WORKS BIORGAPHY
80100cm, 31,5x39,37in, .